Dzisiaj jest 23 sierpnia, imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip
 
   
   
   
   
 Szansa dla ucznia
   
   


 

 

 

 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klasy I, II i III
 
 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego

dla uczniów klasy I, II i III Szkoły Podstawowej w Dargomyślu

 

Program ma na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej  oraz wdrożenie do systematycznej nauki i próby samodzielnego podejmowania działań. Podczas zajęć uczniowie w ciekawy i przyjemny sposób utrwalają zasady ortografii, uczą się poprawnie mówić, pisać, czytać ze zrozumieniem oraz poznają tajniki gramatyki. Aby zwiększyć zainteresowanie uczniów zajęciami, stosuje się wiele ciekawych form i metod pracy z dziećmi, które ćwiczą spostrzegawczość, wolę, uwagę, przyczyniają się do rozwijania myślenia, uczą dokładności i wytrwałości w pokonywaniu trudności, zmuszają uczniów do pracy samodzielnej oraz współdziałania z innymi podczas pracy w grupie. Na realizację programu przeznaczono 1 godzinę tygodniowo w każdej klasie.

 CELE

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania,

- doskonalenie umiejętności pracy z tekstem,

- wdrażanie do poprawnego konstruowania zdań oraz formułowania czytelnego komunikatu mówionego i pisanego, co prowadzi do skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,

- aktywizowanie słownictwa biernego,

- zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji ( słowniki, książki, czasopisma, programy edukacyjne, multimedialne, reklamy ),

- wdrażanie do stosowania w tekstach pisanych  poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,

- przekonywanie uczniów  o potrzebie czytania dla zdobywania informacji oraz dla kształtowania osobistej wiedzy.

 

ZAKRES ĆWICZEŃ:

  • Ćwiczenia podnoszące poziom analizy i syntezy wzrokowej
  • Ćwiczenia podnoszące poziom analizy i syntezy słuchowej
  • Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
  • Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów
  • Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o języku
  • Ćwiczenia słownikowo- frazeologiczne i syntaktyczne
  • Ćwiczenia usprawniające zręczność manualną

W trakcie realizacji programu zakłada się dużą swobodę. Nauczyciel ma prawo do elastycznego wyboru treści i metod kształcenia, w zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów. Takie podejście ułatwi dostosowanie organizacji pracy do właściwości rozwojowych dzieci.
Przy ocenie osiągnięć ucznia należy brać pod uwagę przejawiane postawy oraz ogólne postępy rozwojowe dzieci(umiejętność wykonywania i podejmowania zadań, wytrwałość w przezwyciężaniu trudności, systematyczność, staranność, samodzielność, umiejętność współdziałania w zespole, krytyczny stosunek do wykonywanej pracy).

Realizacja programu ma stymulować wszechstronny rozwój osobowości uczniów(przede wszystkim rozwijanie ich ogólnych zdolności poznawczych i samodzielne, logiczne myślenie)oraz doskonalić opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w Programie edukacji wczesnoszkolnej.

      Właściwa realizacja założeń systemu dydaktyczno-wyrównawczo- wychowawczego w klasach młodszych powinna uczynić ze szkoły miejsce przeżywania przez dzieci radości i satysfakcji z osiągnięć.

EWALUACJA:

systematyczna praca indywidualna

wysoka frekwencja na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

coraz lepsze wyniki w nauce

większa aktywność na zajęciach

coraz większe zainteresowanie edukacją polonistyczną i edukacją matematyczną

większa wiara w swoje możliwości, upór w dążeniu do celu.

 

Izabela Jach

   
 
@Szkoła Podstawowa w Dargomyślu
e-mail: spdargomysl@poczta.onet.pl
 
  2484486